ช่อง 7HD มอบทุนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ ในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน     สานฝันการศึกษา” รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเติบโตไปเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

            โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้มีการส่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ได้มอบทุนการศึกษาจาก โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับ อุดมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดยมี คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯ ในสาขาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น สายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านช่วยเหลือสังคม จำนวน 20 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์,             สัตวแพทยศาสตร์ / กลุ่มวิชาสาธารณสุขพยาบาลศาสตร์สหเวชศาสตร์ / กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬานิติวิทยาศาสตร์ / กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ และสายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์, ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์,   อักษรศาสตร์นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์ / กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีเดียอาร์ต

            นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “ช่อง 7HD เชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ  จึงยังคงสานต่อแนวทางด้านการส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น รวมทั้งได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่เยาวชนได้ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาจากโครงการ                       “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” จะช่วยเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตนักศึกษาทุกคน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความพยายาม เพียรทำความดี  ประสบความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

อนึ่ง การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา เชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี “คุณภาพ” ให้กับประเทศ  จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรุ่นที่ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งขณะนี้ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพการงานกันทั้งหมดแล้ว และดำเนินโครงการต่อเนื่องรุ่นที่ ในปี 2561 มอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษา พร้อมสานต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น         จำนวน 640 ทุน

สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 หรือทาง Facebook: Ch7HDwww.ch7.com และ Instagram: @Ch7HD หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV และ YouTube: Ch7HD

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ