18-10-2021 : จากความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลของโครงการ ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาล 17 แห่ง นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์          ถือได้ว่าเป็นการสืบสานโครงการที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาและพระกรุณาคุณอุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ  แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ รวม 17 โรงพยาบาล  รวมถึงเพื่อเป็นการประกาศเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญคุณประโยชน์ แก่พระศาสนา และชาติบ้านเมืองต่อเนื่องมานับแต่อดีต ให้เป็นที่ปรากฏตลอดไป

คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวเส้นทางวิ่ง

คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงานแถลงข่าว เพื่อเปิดโครงการเดินวิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยใช้ชื่อว่า ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด   ด้วยการผสมผสานการร่วมแรงร่วมใจ วิ่งบนเส้นทางบุญ แบบนิวนอร์มอล เพื่อนำรายได้จากการรับสมัครจากผู้ใจบุญที่สนับสนุน  และจากการบริจาคของประชาชน นำไปมอบให้กับ 17 โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีความจำเป็นในการฉุดช่วยระบบหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9มกราคม 2565 ณ บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร ฯ

คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ รองประธานกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กล่าวเส่้นทางวิ่ง
คุณลาวัลย์ กันชาติรองประธานกรรมการจัดงานเดิน -วิ่ง การกุศล
ดร.ลักขณา กับท่านจรัญ
ดร.ลักขณา ท่านจรัญ และพิธีกร เปอร์ พูดคุยบนเวทีถึงการจัดกิจกรรม ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 5
ดร.ลักขณา ท่านจรัญ และพิธีกร เปอร์ พูดคุยบนเวทีถึงการจัดกิจกรรม ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 5
ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน โชว์เหรียญของปีนี้
ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุน เพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
แถลงข่าวก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 5

สปาย และ เก่ง อธิป ร้องเพลงขอบคุณ
ผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม
ภาพประธาน กรรมการ และท่านพระครูปริตรโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

โดยบรรยากาศในงานแถลงข่าวเป็นไปแบบวิถีนิวนอร์มอล ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น ปรับรูปแบบการแถลงข่าวแบบจำกัดคน มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ  ATK ก่อนเข้างาน  และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และฉีดแอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างรัดกุม  งานนี้เปิดตัวด้วยวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ตั้งแต่ปีแรก  จนถึงปัจจุบัน  และวีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด โดยมีศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วย ดร.สุนันทา  ลีเลิศพันธ์ คุณลาวัลย์  กันชาติดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน  คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ รองประธานกรรมการจัดงานเดิน -วิ่ง การกุศล ฯ รวมถึงผู้สนับสนุนหลักผู้ใจบุญ  คณะกรรมการการจัดงาน และสองศิลปินเสียงดี เก่ง – อธิป เจริญชัยสกุลสุข และ สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ ร่วมขับร้องเพลง ขอบคุณ นอกจากนี้ยังมีและนางเอกสาวคนสวย “ยิหวา- ปรียากานต์ ใจกันทะ” มาร่วมงาน โดยมี เปอร์- สุวิกรม อัมระนันทน์ รับหน้าที่พิธีกรในงานแถลงข่าว  ณ ห้องโถง อาคารมนุษยนาควิทยาทาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ