16-มีนาคม-2565 : พระธรรมวิสุทธาจารย์ ผู้ทำการแทนประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ได้จากการจัดงานเดินวิ่ง     “ก้าวด้วยธรรม Virtual Run 99,999ก้าว” ครั้งที่ 4 ปี 2563 และงาน “ก้าวด้วยธรรม MERIT RUN ก้าวไปไหว้พระ 9 วัด” ครั้งที่ 5   ปี 2564  โดยมี “ท่านจรัญ ภักดีธนากุล” ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณ ลาวัลย์ กันชาติ, ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, คุณสุนทรี จรรโลงบุตร, คุณแสงจันทร์ อนุรักติพันธุ์, คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ, คุณยุพิน ชัยวิกรัย รวมถึงคณะกรรมการการจัดงาน และผู้สนับสนุน ฯลฯ เข้าร่วมพิธี โดยรายได้ทั้งสองปี รวมเป็นเงิน  39,502,532.60 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์)  มอบให้แก่โรงพยาบาล ทั้ง 17 แห่ง  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง เป็นผู้แทนรับมอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จากกิจกรรมดังกล่าว  อาคารสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร