การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาภูมิภาค นำร่อง 24 จังหวัด สนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬา พัฒนาความสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาที่ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญชำนาญ นำไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านกีฬาอีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องครั้งนี้ ได้แก่  จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านนครพนมขอนแก่นอุบลราชธานีอุดรธานีบุรีรัมย์,ศรีสะเกษชัยภูมินครราชสีมาชลบุรีจันทบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพัทลุงสงขลายะลาสตูลตรังภูเก็ตกระบี่ราชบุรี และกาญจนบุรี  

อีกทั้งยังเชิญชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ สร้างภูมิต้านทาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะไม่มีความรุนแรงเท่าที่ผ่านมา แต่การมีสุขภาพที่ดีก็ทำให้คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ดีตามไปด้วย