กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ และกองทุนพัฒนาสื่อฯ ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการผลิตภาพยนตร์ให้แก่ผู้ประกอบการ และสนับสนุนให้มีการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อภาพยนต์และ/หรือบุคลากรในด้านการผลิตภาพยนตร์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จวบจนการสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้