ฉบับที่ 31/2562                                                                                                                                                                       วันที่ ตุลาคม 2562

สครนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 ได้ตามเป้าหมาย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภาพรวมในปี 2562 รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้รัฐสามารถจัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ตามเป้าหมาย โดยรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับแรก นำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 88 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่

รัฐวิสาหกิจ

รายได้นำส่ง (ล้านบาท)

1

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

41,916

2

บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน)

29,198

3

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

18,924

4

ธนาคารออมสิน

16,538

5

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

10,903

6

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

10,500

7

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5,646

8

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5,582

9

การไฟฟ้านครหลวง

5,500

10

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

4,760

11

อื่นๆ

19,692

 

รวม

169,159

ผู้อำนวยการ สครกล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2563 สคร. มีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจ
และกิจการฯ จำนวน 188,800 ล้านบาท โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน
เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

**********************************************

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

โทร.0 2298 5880-7 ต่อ 3157